மதிப்பில்லாமல் செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் வெற்றி பெறுவதில்லை.

JRD டாட்டாவுக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார். அவர் பேனா வைக்கும் இடத்தை அடிக்கடி மறந்து விடுவார். இதனால் விலை மலிவாக நிறைய பேனா வாங்கி, தொலைத்து விடுவார். இந்த கவனக் குறைவை நினைத்து மிகவும் மனம் வருந்தினார்.
அப்போது டாட்டா தன் நண்பருக்கு ஒரு ஆலோசனை வழங்கினார். மிகவும் விலை உயர்ந்த பேனா ஒன்று வாங்க சொன்னார். அதன் படியே 22 காரட் தங்கத்தால் ஆன பேனா ஒன்றை வாங்கினார்.
பிறகு 6 மாதம் கழித்து டாட்டா அந்த நண்பரை சந்தித்தார்.
பேனா மறதியை பற்றி விசாரித்தார். அந்த தங்க பேனாவை தான் மிகவும் கவனமாக வைத்துக் கொள்வதாகவும், முன்பு இருந்ததை விட தன்னுடைய செயல்பாடுகளில் நல்ல முன்னேற்றம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நண்பர்களே. நாம் மதிப்பாக உணரும் ஒவ்வொன்றையும் கவனத்துடன் பார்த்துக்கொள்கிறோம்
1. உடலை மதிப்பாக உணர்ந்தால், சாப்பிடுவதில் கவனம் செலுத்துவோம்.
2. நண்பனை மதிப்பாக உணர்ந்தால், மரியாதை கொடுப்போம்.
3. பணத்தை மதிப்பாக உணர்ந்தால், அவசிய செலவுகள் செய்வோம்.
4. உறவுகளை மதிப்பாக உணர்ந்தால், முறிக்க மாட்டோம்.
5. நாம் செய்யும் வேலையை மதிப்பாக உணர்ந்தால், அர்ப்பணிப்புடன் செய்வோம்.
6. வாழ்க்கையை மதிப்பாக உணர்ந்தால், உயர்ந்த நோக்கத்துடன் வாழ்வோம்.
மதிப்பில்லாமல் செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் வெற்றி பெறுவதில்லை.

Advertisements

Who is really rich? One who has money? Or…..

A wealthy mother goes to textile shops. She want to purchase cloths for her son’s marriage. She asked the salesman to show her some cheapest sari for her home maid and bought that sari as a gift to her home maid. After that she left the shop to go home..

After a while, the house maid came to the same shop for buying the sari for her employer. She asked the salesman to show her costly sari collection. She select the sari from that collection and bought that for her employer as a marriage gift..

In the above situation, who is really rich in your point of view?… Well, there is another story like the above one.

One mother with her 6 month old child stayed in 3 star hotel. She asked to manager one cup of milk for her child. He replied that for that you have to pay extra amount. She paid it and got the cup of milk for her child.

She visiting some tourist places she is returning to that hotel. As the baby is crying on her way back to the hotel, A cup of milk was obtained from the petty tea shop at the side of the road. She asked to shop owner How much the milk cost?. Shop owner replied that for feeding the child it is free. i am not collecting amount for that.

So richness is doesn’t mean that who have lot of money. But who have to willingness to give it to others. It doesn’t mean that you have to give your hard earned money to some lazy people, but give someone really needy people. It is not about money, even some times positive words are enough for someone.

There are so many good people living in this world, … Even though we not see them, Let’s try to be one of them …

Public wellness is like a flute. Selfishness is like a football. Both of these are operating by air. But one is got kiss, other is kicked. Football is kicked because the air he got doesn’t go outside. But flute is kissed because it’s get the air and leave it as a music..

9 Motivational Quotes of Life

1.Do not worry about your present situation. It will change. You will be in better place.

2.Do not think that you will get the important lessons from wise old man only. Be open. Many times you will have to learn from the children.

3.Do not lose your hope in any situation. Because unexpected magic happen anytime in your life.

4.Life is not always goes as you planed. So be prepared for many up and downs. But in the end its wonderful journey if you enjoy the life.

5. When your mind is not clear and lot of thoughts come into your mind. Do not do any work. Find the peaceful place and meditate. It will make you clear picture about the current situation like clear running fresh water.

6.It is not necessary to win in all the argument. Sometimes listen other’s argument & become silent is better option.

7.Do not worry about your past mistake. It does not going to change anything. Forget that. But do not forget the lessons learned from those mistakes. It will make your future so sweet.

8.Find the reason for your previous loss. If you not find the answer you will not move forward to your success.

9.If you do not get what you deserved, even after so much of hard work. Then it might not be your door to knock again. In life there is so much door. So do not waste your energy in locked door. Find the right door in your life.